PRIVACYBELEID Building Hut – Versie 1

1.    Algemeen

Building Hut BV, 0794.149.985, Kapelstraat 3, 3370 Boutersem, hello@buildinghut.com neemt de in dit privacybeleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikersbelangrijk. Met dit privacybeleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle overheeft.

Door gebruik te maken van onze website en toepassingen (hierna “Platform”) wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacybeleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Building Hut behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of per e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens door Building Hut is onderworpen aan het Belgisch recht.

2.    Verzameling van persoonsgegevens

Building Hut verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van de gebruikers van haar website, diensten en toepassingen.

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, identificatienummer, geboortedatum &-plaats,… en die (i) u onszelf geeft (ii) die wij verkrijgen door het gebruik van ons Platform.

2.1.  Uitdrukkelijk meegedeelde persoonsgegevens:

Bepaalde persoonlijke gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het gebruik van sommige onderdelen van ons Platform voor het aanmaken van een gebruikersaccount of registratie. Deze gegevens worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

Afhankelijk van uw hoedanigheid en van uw gebruik van ons Platform kunnen wij volgende gegevens van u als gebruiker verwerken dewelke wij in volgende categorieën verdelen:

·      Indien u ons Platform bezoekt, met ons chat en/of een inschatting wenst te bekomen van de geraamde kost van uw verbouwing, verwerken wij enkel uwe-mailadres, postcode, de naam van uw project en andere informatie die u ons naar eigen keuze overmaakt;

·      Indien u een account aanmaakt als gebruiker op ons platform verwerken wij uw naam, voornaam, adres van de werf, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u ons naar eigen keuze overmaakt;

·      Indien u een account aanmaakt als aannemer of vastgoedmakelaar op ons platform verwerken wij uw naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres,telefoonnummer, ondernemingsnummer en andere informatie die u ons naar eigen keuze overmaakt;

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan er toeleiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang (geheel of gedeeltelijk) wordt ontzegd tot het Platform.

2.2.   Opgeautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens:

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van ons Platform door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens:

Bij het bezoek en/of gebruik van ons Platform kunnen volgende zaken geregistreerd worden:  

·      Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt(bij benadering) vaststellen;

·      Tijdstip, frequentie en duur van gebruik;

·      Hoe u gebruik maakt van ons Platform;

·      Hoe u op onze website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord);

·      Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze websites;

·      Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt.

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren. Meer informatie kan u hierover terugvinden in artikel 9.

3.       Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Building Hut.

Building Hut is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag en/of instructie uitvoeren.

Building Hut zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid.

Voor persoonsgegevens van gebruikers van ons Platform geldt volgendbewaarbeleid: 

·       om fiscale redenen worden gegevens van aannemers tot 7 jaar na afloop van de samenwerking bijgehouden;

·       de gegevens van andere gebruikers worden binnen de 2 jaar verwijderd na de laatste interactie met de betreffende gebruiker

4.       Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Uw persoonsgegevens kunnen verrijkt of aangevuld worden met extra gegevens, die ofwel publiek beschikbaar zijn ofwel afkomstig van externe partners of dataleveranciers.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen,vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen,gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen,archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

·       Wanneer wij toestemming hebben gekregen.  In dat geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor we toestemming hebben gekregen.

·       In het kader van de uitvoering vaneen contract of overeenkomst, bijvoorbeeld een samenwerking die wordt opgestart met een aannemer of de uitvoering van een dienst die u hebt gevraagd.

·       Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld fiscale verplichtingen.

·       Wanneer Building Hut daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.  Volgende verwerkingen worden door Building Hut als noodzakelijk beschouwd in het kader van haar gerechtvaardigd belang :

o   Direct Marketing, met name promotionele communicatie via e-mail aan gebruikers van het Platform met het oog op het aanbieden van de diensten en nieuwigheden op ons Platform

o   Beheer van de kwaliteit van de aannemers die een account aanmaken op ons Platform: Building Hut verwerkt business-to-business gegevens over aannemers met als doel de kwaliteit van de aannemers op objectieve wijze te controleren. Hoewel dit om loutere business-to-business informatie betreft, maakt deze informatie in principe geen persoonsgegeven uit doch wij wensen u hieromtrent alsnog te informeren. 

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

5.       Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Het leveren van diensten:

·       Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het verlenen van diensten.

(direct)marketing:

·       U te contacteren voor marketingdoeleinden en u te informeren over (nieuwe) diensten, acties en aanbiedingen van Building Hut.

Om fraude en/of misbruik van en op ons Platform te bestrijden

Marktonderzoeken analyse

·       Wij kunnen uw persoonsgegevens op geanonimiseerde wijze gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.

Om te voldoenaan onze wettelijke verplichtingen

·       Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

Nieuwe doeleinden

·       Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via ons Platform alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacybeleid en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

6.       Beveiliging vanuw persoonsgegevens

Building Hut neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

Ons Platform kan verwijzen naar links van websites van derden(bijvoorbeeld: sociale media platformen) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

7.       Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

·       de doorgave van uw persoonsgegevens nodig is voor onze dienstverlening: indien u een account aanmaakt op ons Platform en via ons Platform vrijblijvend offertes wenst te ontvangen van de door u geselecteerde aannemers,  dienen wij uw persoonsgegevens door te geven aan de aannemers teneinde hen toe te laten een offerte op uw naam op te maken op basis van de door u overgemaakte persoonsgegevens.Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw persoonsgegevens veilig,respectvol en als goede huisvader beheren.

·       er een wettelijke verplichting istot doorgave van persoonsgegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteitenof politiediensten.

·       u ons daar toelating voor geeft.

Indien Building Hut op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan zal dit steeds met een expliciete communicatiegebeuren waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

8.       Uw rechten

U kan ons steeds contacteren voor de uitoefening van volgende rechten (op voorwaarde dat u dit op een redelijke manier doet en binnen de wettelijke grenzen):

·      U heeft een recht op inzage van uwpersoonsgegevens. Dit laat u toe na te gaan welke persoonsgegevens wijverwerken

·      U heeft een recht op verbetering vanuw persoonsgegevens. Dit laat u toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens teverbeteren of aan te vullen.

·      U heeft een recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe persoonsgegevens die wij verwerken,definitief te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht en mogen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens niet wissen – dit recht geldt enkel in de gevallenen in de mate voorzien door de wet. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een lopende overeenkomst verder uit te voeren, zullen uwgegevens in elk geval pas verwijderd worden na afloop van deze overeenkomst.

·      U heeft een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe om ons het gebruik van uw persoonsgegevens te bevriezen, zonder dat wij deze te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht en mogen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens niet wissen– dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

·      U heeft een recht van bezwaar. Dit laat u toe u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens.

·      U heeft het recht steeds uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.

·      U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

·      U heeft een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat u toe uw persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst die wij met u afsloten.

Voorde uitoefening van uw rechten, kan u per e-mail contact met ons opnemen via hello@buildinghut.com

9.     Het cookie beleid van Building Hut

Building Hut maakt gebruik van online technologieën die ons in staat stellen om de gebruikerservaring voor bezoekers van ons Platform te verbeteren,zodat wij onze onlinediensten zo interessant mogelijk voor u kunnen maken. Dit stelt ons ook in staat om meer te weten te komen over uw gebruik van ons Platform en over jouw voorkeuren en interesses. Hoe wij deze informatie precies mogen gebruiken, kan je zelf bepalen via de cookie-instellingen op onze websites en applicaties. De online technologieën die gegevens verzamelen of opslaan op jouw apparaat, zoals pixels en cookies, worden hierna voor het gemak“cookies” genoemd.

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Building Hut of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de websites.

Wij gebruiken verschillende cookies die onder te verdelen zijn in verschillende categoriëen:

·      Essentiële cookies: deze zijn om puur technische redenen nodig zijn om het Platform te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht voor deze cookies.

·      Functionele cookies of personalisatie cookies: deze cookies zijn niet noodzakelijk voor de werking van ons Platform doch zorgen er wel voor dat uw gebruiksgemak verhoogd (zoals onthouden gebruikersnaam,taal,…). U kan deze cookies weigeren indien je naar het Platform surft en ze worden dus pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van deze cookies.

·      Analytische cookies: deze cookies laten ons toe analytische gegevens over onze Diensten of Website te verzamelen.Met deze cookies ontdekken we wat goed werkt en wat wij nog moeten verbeteren.Deze worden pas geplaatst nadat een keuze is gemaakt in verband met de plaatsing van cookies.

·      Marketing cookies: deze worden gebruikt om u te volgen wanneer u verschillende websites bezoekt. Het doel van deze cookies is advertenties te kunnen weergeven die aangepast en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Voorts zijn de cookies op ons Platform onder te verdelen in twee soorten cookies:

·       Eerste partij cookies (“First party cookies”) zijn cookies die enkel door het domein van Building Hut worden geplaatst. Building Hut maakt vooral gebruik van eerste partij cookies om de gebruikservaring op het Platform te verbeteren. Dit betreffen dan ook enkel Essentiële en Functionele cookies. Enkel Building Hut heeft toegang tot de informatie die in deze cookies wordt opgeslagen.

·       Derde partij cookies (“Third party cookies”) zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst of beheerd op een ander domein, en dus niet door Building zelf. Bij deze cookies heeft de derde partij die de cookie plaatst toegang tot de gegevens die in de betreffende cookie opgenomen zijn. Dit betreffen Analytische en Marketing cookies zoals bijvoorbeeld cookies van adverteerders en sociale media(bijvoorbeeld Google en Facebook). Via de cookie-instellingstool op ons Platform kan u eenvoudig jouw voorkeuren beheren met betrekking tot deze derde partij cookies. U kan dus zelf kiezen welke derde partijen cookies op jouw toestel mogen plaatsen.

De opslagperiode verschilt van cookie tot cookie, maar globaal genomen kunnen cookies volgens hun opslagperiode worden ingedeeld in de volgende twee categorieën:

·       Tijdelijke cookies (“sessie cookies”): dit zijn cookies die van tijdelijke aard zijn en verwijderd worden van zodra u uw browser of applicatie afsluit;

·       Permanente cookies (“persistent cookies”): deze cookies blijven op uw toestel staan, ook als uw browser of(mobiele) applicatie is afgesloten. Permanente cookies stellen ons in staat u te herkennen bij uw volgende bezoek aan ons Platform. Permanente cookies blijven op uw toestel totdat een vooraf bepaalde einddatum is bereikt of totdat u ze verwijdert via de instellingen van uw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat.

U kan de opslagperiodes per cookie nagaan in de lijst van cookies.

Wanneer u ons Platform bezoekt en/of gebruikt,plaatsen wij cookies of gebruiken we volgende cookies:

Naam
Type
First party of Third Party cookie
Doel
Vervaldag
Gleap
Essentieel
First party
Chat, support tickets
Geen
Google Analytics
Analytisch
Third party
Gebruikers analyze
2 jaar
Hotjar
Analytisch
Third party
Gebruikers analyze
Na 1 uur
Leadinfo
Analytisch
Third party
Gebruikers analyze
2 jaar
refreshToken
Essentieel
First party
Onderdeel van jwt-authenticatietokens. Wordt gebruikt om het toegangstoken te vernieuwen.
30 dagen
socket_uuid
Essentieel
First party
Unieke id voor websocket-verbinding.
30 dagen
userEmail
Essentieel
First party
Stel een gast e-mailadres in na invoering in de projectconfiguratie.
30 dagen
bh_cp
Essentieel
First party
Wordt gebruikt om de waarschuwing voor cookie-toestemming te tonen.
365 dagen
ivaa
Essentieel
First party
Wordt gebruikt om het eerste bezoek van een klant aan de applicatie na registratie bij te houden.
30 dagen
showProfCRegM
Essentieel
First party
Wordt gebruikt om het eerste bezoek van een aannemer aan de applicatie na registratie bij te houden.
30 dagen

Building Hut kan dit Cookie beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle toekomstige wijzigingen die wij in dit Cookie beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen voor updates van dit Cookie beleid. Als je deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in het Cookie beleid zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze aanvaardt.

Dit Cookie beleid is voor het laatst bijgewerkt op 23/11/2022.

10.       Vragen en klachten

Door het Platform te bezoeken, bij het aanmaken van een account of het invullen van het contactformulier, aanvaardt u ons Privacybeleid en stemt u ermee in dat Building Hut uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

Mocht U verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op via volgens e-mailadres hello@buildinghut.com.

Indien u van mening is dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze gehandeld hebben, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen zijn  aan uw verzoek(en), kan u klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit via volgende contactgegevens:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Website GBA – via de volgende LINK

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.