Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van www.BuildingHut.com (BE0794149985), een bedrijf gevestigd op de Kapelstraat 3, 3370 Boutersem, België, en bekend als "Building Hut bv", regelen de contractuele modaliteiten met betrekking tot de toegang tot de website en het gebruik van de aangeboden diensten. Alvorens toegang te krijgen tot onze diensten, kunt u de Algemene Voorwaarden lezen en afdrukken. Deze voorwaarden zijn permanent toegankelijk op onze website. Bij het invullen van een Offerteaanvraagformulier als Gebruiker, het ondertekenen van een Werkbon als Vakman, of het ondertekenen van een ander soort contract als Partner, wordt u verzocht uw kennisname van de Algemene Voorwaarden te bevestigen. In het Offerteaanvraagformulier doet u dit door het selectievakje "Ik aanvaard de algemene voorwaarden" aan te vinken. In de Werkbon of een ander type contract van Building Hut bv, doet u dit door het document te ondertekenen waarin expliciet wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden. Vanaf dat moment wordt u geacht op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen ervan te aanvaarden. U kunt te allen tijde de Algemene Voorwaarden raadplegen op de website van Building Hut bv, of ze telefonisch opvragen.

DEFINITIES

"Gebruiker": Een particulier, bedrijf, instelling of organisatie die een of meer Product(en) of Dienst(en) wenst te kopen en via de Website in zakenrelatie wil treden met een Vakman om dit (deze) Product(en) of Dienst(en) te verkrijgen.
"Vakmancontract": Een contract tussen de Vakman en Building Hut bv dat tot stand komt in de Werkbon en de Vakman toegang verleent tot de Offerteaanvragen en de Website. Het Contract omvat zowel de Algemene Voorwaarden als de Werkbon.
"Geaffilieerde websites": Websites, webpagina's, apps of andere kanalen waarop de Marktplaatsdiensten van Building Hut bv worden aangeboden of waarmee ze verbonden zijn. Deze kanalen kunnen eigendom zijn van Building Hut bv of van Partners.
"Producten": De goederen of diensten die door de Vakman worden geleverd en aan de Gebruikers worden voorgesteld als reactie op een Offerteaanvraag.
"Transactie": Elke definitieve schriftelijke of mondelinge overeenkomst die wordt gesloten tussen een Vakman en een Gebruiker als gevolg van een Zakenrelatie.
"Offerte": Het verkoopvoorstel van Product(en) of Dienst(en) dat door een Vakman wordt geformuleerd naar aanleiding van een Offerteaanvraag.
"Vergoeding": Het totaalbedrag dat door Building Hut bv wordt verzameld in ruil voor de toegang tot en het gebruik van de Website en het Building Hut portaal door de Vakman, evenals het totaalbedrag dat door Building Hut bv wordt verzameld voor advies, marketing, ontwikkeling of andere diensten die Building Hut bv levert aan Vakmannen of Partners.
"Wachtwoord": De toegangscode van het Lid om toegang te krijgen tot de diensten die op de Website worden aangeboden. Het wachtwoord wordt door Building Hut bv verstrekt. Leden hebben de mogelijkheid om hun wachtwoord te wijzigen.
"Vakmanprofiel": Het openbare profiel van de Vakman op de Website. De Vakman heeft toegang tot zijn profiel in het Building Hut portaal. In dit profiel worden ook de beoordelingen en recensies van Gebruikers over de Vakman weergegeven.
"Partner": Een bedrijf of organisatie waarmee Building Hut bv een commercieel contract aangaat, los van de Vakmancontracten.
"Levering": Het moment waarop een Offerteaanvraag aan de Vakman wordt geleverd.
"Ledengegevens": Alle informatie verstrekt door de Gebruikers in het Offerteaanvraagformulier. Dit omvat informatie verstrekt door de Vakman en bevestigd in de Werkbon, evenals informatie bevestigd door de Partner in hun contract, en alle andere informatie verstrekt door de Leden tijdens de uitvoering van het Contract.
"Terugbetaling": Het proces van het terugsturen of retourneren van een Offerteaanvraag door de Vakman kan alleen plaatsvinden via het Building Hut portaal. Building Hut bv behoudt zich het recht voor om elke Terugbetaling goed- of af te keuren.
"Building Hut portaal": Een afgesloten gedeelte van de Website dat alleen toegankelijk is voor Leden met behulp van een persoonlijk wachtwoord en gebruikersnaam.
"Algemene Voorwaarden": Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor (i) Gebruikers bij het verzenden van hun Offerteaanvraag en hun inschrijving op de Website, (ii) Vakmannen bij het ondertekenen van de Werkbon of tijdens hun eventuele proefperiode, en (iii) Partners waarmee Building Hut bv een contractuele verbintenis aangaat.
"Lid": Een overkoepelende term die verwijst naar Gebruikers, Vakmannen en Partners.
"Website": De websites van Building Hut bv, inclusief het adres https://www.Buildinghut.com, evenals alle geaffilieerde websites. De Website omvat niet alleen de webpagina's, maar ook alle diensten die door Building Hut bv worden aangeboden.
"Inschrijvingsformulier": Een vragenlijst die een Lid invult met zijn Ledengegevens. Voor Gebruikers is deze vragenlijst opgenomen in het Offerteaanvraagformulier. Voor Vakmannen en Partners zijn er aparte vragenlijsten op de Website.
"Contract": Dit omvat zowel het Gebruikerscontract, het Vakmancontract, alsook elk ander type contract dat wordt afgesloten met een Partner. Het Contract omvat tevens de Algemene Voorwaarden.
"Marktplaatsdiensten": Alle diensten die door Building Hut bv worden aangeboden met betrekking tot het matchen van partijen, leadgeneratie en alle gerelateerde marketingdiensten.
"Diensten": De diensten die door de Vakman worden geleverd en aan de Gebruikers worden aangeboden naar aanleiding van een Offerteaanvraag.
"Offerteaanvraag" of "Lead": Het proces waarbij een Gebruiker, Vakman of Partner een Offerteaanvraag voor Product(en) en/of Dienst(en) indient nadat zij een Offerteaanvraagformulier op de Website hebben ingevuld.
"Gebruikerscontract": De overeenkomst die wordt gesloten tussen Building Hut bv en de Gebruiker bij het verzenden van de Offerteaanvraag en de daarbij behorende inschrijving van de Gebruiker. Het Contract omvat zowel de Algemene Voorwaarden als het Offerteaanvraagformulier.
"Offerteaanvraagformulier": De webpagina's waarop Gebruikers hun Offerteaanvraag en Ledengegevens invoeren om een zakenrelatie aan te gaan met een Vakman. Het verzenden van een Offerteaanvraagformulier maakt het Gebruikerscontract bindend voor de Gebruiker.
"Gebruikersnaam": De codenaam die Leden krijgen en die wordt gebruikt in het kader van hun activiteiten op de Website.
"Vakman": Een Lid dat één of meer Diensten of Producten wil verkopen door te reageren op de Offerteaanvraag die door een Gebruiker via de Website is verzonden. Om daadwerkelijk klant te worden en Offerteaanvragen te kunnen ontvangen, moet de Vakman een Werkbon ondertekenen met Building Hut bv. Een Vakman kan eventueel ook zelf Offerteaanvragen verzenden als Gebruiker.
"Werkbon": Een getekende bevestiging door de Vakman ter bekrachtiging van een Vakmancontract. Deze bevestiging kan zowel digitaal als op papier plaatsvinden.
"Zakenrelatie": De periode vanaf het moment waarop de Gebruiker en de Vakman met elkaar in contact komen als gevolg van een Offerteaanvraag.
"Credits": Het bedrag dat een Vakman online aan Building Hut bv betaalt om toegang te krijgen tot een beperkt aantal Offerteaanvragen.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN VERPLICHTINGEN VAN BUILDING HUT BV

Na acceptatie van de inschrijving door Building Hut bv krijgt het Lid toegang tot de Website. Building Hut bv spant zich in om 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de Website te bieden. Vanwege de technische kenmerken van het internet kan Building Hut bv echter niet garanderen dat er geen onderbrekingen in de toegang tot de Website zullen optreden als gevolg van onderhoud, vertragingen in de gegevensoverdracht of serverproblemen. In geval van een defect of onderbreking zal Building Hut bv er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

UITSLUITING VAN GARANTIE

Building Hut bv fungeert uitsluitend als bemiddelaar op de Website, met als enige taak om de vermelde Leden in contact te brengen en zakelijke relaties tot stand te brengen via het proces van een Offerteaanvraag. Gezien de beperkte aard van de bemiddeling door Building Hut bv, wordt er geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot de producten en diensten die tijdens de zakelijke relatie worden gekocht of verkocht via de Website. Building Hut bv biedt geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden behaald door het gebruik van de Website, noch met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie die beschikbaar is op de Website of verkregen is via de bemiddelaar van de Website. De diensten die door Building Hut bv worden aangeboden, worden via internet aangeboden. Gebruikers aanvaarden de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Building Hut bv biedt geen enkele garantie met betrekking tot eventuele defecten als gevolg van inbraak in het computersysteem, de aanwezigheid van virussen of fouten die de functionaliteit van de Website kunnen beïnvloeden. Elke overdracht van informatie op de Website gebeurt op eigen risico van de Gebruiker. Leden dragen zelf alle risico's met betrekking tot de inhoud en/of gegevens die gedownload worden of verkregen worden via het gebruik van de Website. Enige adviezen en informatie die mogelijk door Building Hut bv aan Leden worden verstrekt in het kader van het gebruik van de Website mogen in geen geval worden geïnterpreteerd als afwijkingen van het contract. Geaffilieerde websites van Building Hut bv, dat wil zeggen websites die hun leden en/of verzoekers doorverwijzen naar de Website van Building Hut bv, bieden ook geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud, diensten en werking van Building Hut bv, en zijn dus uitgesloten van enige vorm van garantie. Building Hut bv biedt geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud, diensten en werking van de websites waarnaar Building Hut bv haar Leden en bezoekers doorverwijst.

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER

Elke communicatie of kennisgeving met betrekking tot het gebruik van de Website die aan de Leden wordt gestuurd, dient plaats te vinden via de Website zelf, elektronische post of gewone post naar het adres dat vermeld staat in de Ledengegevens. Building Hut bv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nadelige gevolgen als gevolg van het nalaten van het Lid om de Ledengegevens bij te werken.

GEBRUIK VAN DE BUILDING HUT BV WEBSITE EN/OF GERELATEERDE WEBSITES

Zowel de Leden als de gerelateerde websites die geaffilieerd zijn met Building Hut bv mogen de verstrekte gegevens op geen enkele manier manipuleren of gebruiken voor het creëren van publicaties of diensten die kunnen concurreren met of interfereren met de publicaties of diensten die door Building Hut bv worden geleverd, zowel nu als in de toekomst. De verstrekte gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk gebruik of binnen het eigen bedrijf. Ze mogen in geen geval worden verkocht of overgedragen aan derden, tenzij schriftelijk goedgekeurd door Building Hut bv. Zowel het Lid als de gerelateerde website verplichten zich om zich te houden aan de wettelijke en contractuele bepalingen die van toepassing zijn op de Website, en stemmen ermee in om het gebruik door andere Leden, al dan niet concurrenten, niet te verstoren. Het Lid is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij op de Website verstrekt. De gerelateerde website is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij op zijn webpagina's of via andere communicatiekanalen deelt. Zowel de Leden als de gerelateerde websites verbinden zich ertoe om de Building Hut bv Marktplaats Diensten niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met het doel van de Website. Ze verplichten zich ook om de op de Website ingestelde beveiligingstechnieken en toegangscodes niet te omzeilen, kopiëren, verspreiden of gebruiken, inclusief "reverse engineering". Bovendien verplichten de Leden en gerelateerde websites zich om de toegang tot en het gebruik van de computermiddelen die verbonden zijn met de Website op geen enkele manier te verstoren. Tot slot stemmen zowel de Leden als de gerelateerde websites ermee in om geen ongevraagde advertenties of e-mails te verzenden of te verspreiden, noch enige vorm van spam te verspreiden of te versturen, en alle voorschriften met betrekking tot de GDPR na te leven.

VERPLICHTINGEN VAN DE VAKMAN

De Vakman stemt ermee in om binnen vijf dagen contact op te nemen met de Gebruiker die hem een Offerteaanvraag via de Website heeft gestuurd. De Vakman verplicht zich ook om geen misleidende, denigrerende of onjuiste offertes te maken, en om alleen offertes te verstrekken waarvan hij de uitvoering kan waarborgen. De Vakman verbindt zich er eveneens toe om alleen offertes te maken die in overeenstemming zijn met zijn statutaire doelstellingen. Na het uitbrengen van een offerte is de Vakman verplicht om binnen vijf dagen na een dergelijk verzoek de volgende informatie aan Building Hut bv te verstrekken: (a) de bevestiging of het ontbreken van een transactie, (b) eventuele aanvullende informatie die door Building Hut bv wordt gevraagd.

VERGOEDING EN BETALING

Alle diensten van de Building Hut bv Website zijn gratis voor de Gebruiker. De Gebruiker kan dus kosteloos Offerteaanvragen versturen via de Building Hut Website. Building Hut bv behoudt echter het recht om Offerteaanvragen op de Website te weigeren of af te wijzen. Een Vakman stemt ermee in om de Vergoedingen van de lead enerzijds en de commissie anderzijds te betalen na bevestiging via het portaal. Een Offerteaanvraag wordt geacht te zijn geleverd aan de Vakman zodra deze verschijnt in het Building Hut portaal van de Vakman en werd aanvaard door de vakman. Leads hebben een vaste bedrag en worden betaald door alle vakmannen die de lead kopen door middel van credits. De commissie is enkel te betalen indien de vakman het werk ook effectief binnenhaalt. De commissie bedraagt 5% van de aannemingssom, waar 2,5% betaalt wordt als voorschot en 2,5% betaalt wordt na afloop van de werken. Credit Packs kunnen online worden gekocht en betaald, waardoor de Vakman credits kan verkrijgen die vervolgens kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot specifieke Offerteaanvragen. Deze credits blijven geldig zolang Building Hut bv zijn commerciële activiteiten voortzet. Als compensatie voor valutadevaluatie en toename van activiteiten zullen alle tarieven van Building Hut bv jaarlijks worden verhoogd met een vast percentage van vijf tot twaalf procent. De Vergoedingen kunnen onder geen enkele omstandigheid worden teruggevraagd of terugbetaald aan de Vakman. De Contracten zijn ook niet overdraagbaar naar andere Vakmannen, Gebruikers of Partners. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, moeten facturen binnen vijftien dagen na de factuurdatum worden betaald. Indien Building Hut bv herinneringen voor betaling moet sturen, kan Building Hut bv hiervoor administratiekosten tot veertig euro in rekening brengen. Verschuldigde bedragen die niet op de vervaldag zijn betaald, zullen automatisch en zonder ingebrekestelling een rente van één procent per maand opleveren, vanaf de vervaldag. Elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand voor de berekening van de rente. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met vijftien procent van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro, als vaste schadevergoeding. In geval van niet-tijdige betaling van de factuur heeft Building Hut bv het recht om ofwel het Vakmancontract op te schorten en de toegang tot het Vakman-gedeelte voor de Vakman te blokkeren tot de dag van betaling, ofwel het Vakmancontract ten nadele van de Vakman te ontbinden. In geval van ontbinding van het Vakmancontract door Building Hut bv als gevolg van niet-tijdige betaling door de Vakman, blijft de Vakman van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen bedrag verschuldigd, verhoogd met de verwijlintresten en schadevergoeding zoals vermeld in dit artikel. Deze betalingsmodaliteiten zijn eveneens van toepassing voor alle Building Hut bv facturen met betrekking tot andere diensten van Building Hut bv geleverd aan Partners.

OPZEGGING

Building Hut bv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling elk Contract met een Lid op te zeggen indien het Lid een van de bepalingen van het Contract niet naleeft. Onverminderd het recht om schadevergoeding en rente te eisen, kan de opzegging van het Contract leiden tot een tijdelijke of definitieve schorsing van het toegangsrecht van het Lid. De verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd en reeds betaalde bedragen worden in geen geval terugbetaald.

TERUGBETALING

Binnen een Vakmancontract heeft de Vakman de mogelijkheid om een terugbetaling van een Offerteaanvraag aan te vragen. Terugbetalingsverzoeken kunnen uitsluitend worden gemeld via het Building Hut portaal van de Website, en dit binnen tien kalenderdagen na het verzenden van de Offerteaanvraag. De Vakman dient altijd duidelijk de reden voor de terugbetaling te vermelden en indien nodig relevante bewijsstukken te uploaden in het Building Hut portaal. Building Hut bv zal deze terugbetalingsverzoeken controleren en goed- of afkeuren. De status van een terugbetalingsverzoek kan door de Vakman worden gevolgd in zijn Building Hut portaal. Een terugbetaling is alleen geldig als de Gebruiker (a) geen enkele intentie heeft om een aankoop te doen, (b) een student is, een concurrent van de Vakman is, of buiten het werkgebied van deze Website opereert, (c) de Offerteaanvraag van de Gebruiker buiten de schriftelijk overeengekomen criteria (filters/regio's) van de Vakman valt, of (d) de Gebruiker eerder, binnen twee weken, een identieke Offerteaanvraag rechtstreeks bij de Vakman heeft gedaan. In dit laatste geval dient de Vakman schriftelijk bewijs (bijv. een screenshot) aan Building Hut bv te verstrekken. Indien Building Hut bv een terugbetaling accepteert, worden de bijbehorende credits toegevoegd aan het portaal van de Vakman. Er zullen echter geen creditnota's worden opgesteld voor terugbetalingen. Terugbetalingen kunnen onder geen enkele omstandigheid dienen als reden of excuus voor het niet betalen van de facturen van Building Hut bv.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Building Hut bv is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief de sui generis-rechten, die verband houden met de Website. Daarom stemt het Lid ermee in om op geen enkele manier of in geen enkele vorm de elementen die de Website vormen, geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren of te ontvreemden, inclusief maar niet beperkt tot teksten, formulieren, namen, acroniemen, logo's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, muziek, enz., of enig ander kenmerkend teken. Het Lid verleent uitdrukkelijk toestemming aan Building Hut bv om de teksten, formulieren, namen, acroniemen, logo's, grafische afbeeldingen, foto's, grafieken, muziek, enz., of enige andere vorm van kenmerkend teken te reproduceren die worden doorgegeven in het kader van het Contract op haar website.

INSCHRIJVINGEN EN LEDENINFORMATIE

De Gebruiker wordt ingeschreven bij het invullen van een Offerteaanvraag. Als een Vakman de Website wil gebruiken, dient deze zich vooraf in te schrijven via het Inschrijvingsformulier door zijn Ledeninformatie in te vullen. Building Hut bv kan ook de inschrijving van de Vakman verzorgen en de Ledeninformatie laten bevestigen in de Werkbon. Partners kunnen al dan niet toegang krijgen tot de Website na inschrijving door Building Hut bv en bevestiging van de Ledeninformatie via een Werkbon of een ander type contract tussen de Partner en Building Hut bv. Een Lid mag in geen geval een Gebruikersnaam en/of wachtwoord invoeren die niet aan hem toebehoren. Het Lid dient redelijke maatregelen te nemen om zijn wachtwoord geheim te houden en niet door derden te laten gebruiken. Het Lid is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn wachtwoord en voor alle handelingen die ermee mogelijk worden gemaakt. Het Lid stemt ermee in om Building Hut bv onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn Gebruikersnaam, wachtwoord of enige andere inbreuk, zelfs potentiële, op de beveiliging van de Website. Building Hut bv behoudt zich het recht voor om de inschrijving van elk Lid dat niet voldoet aan de door Building Hut bv gestelde voorwaarden te weigeren. Indien Building Hut bv de inschrijving accepteert, wordt toegang verleend tot de Website en het Building Hut portaal in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Bij het gebruik van de Website verbindt het Lid zich ertoe (a) juiste, actuele, nauwkeurige en volledige Ledeninformatie te verstrekken, (b) de Ledeninformatie bij te werken zodat deze juist, actueel, nauwkeurig en volledig blijft, (c) geen misbruik te maken van de identiteit van een andere persoon of entiteit, een valse naam te gebruiken of een naam te gebruiken waarvoor het Lid geen toestemming heeft. Als een van de verstrekte Ledeninformatie niet juist, actueel, nauwkeurig of volledig is, behoudt Building Hut bv zich het recht voor om het Contract onmiddellijk op te zeggen en elk toekomstig gebruik van de Website te weigeren.

SCHADEVERGOEDING

De Leden stemmen ermee in om Building Hut bv, evenals haar dochterondernemingen, partners, medewerkers en bestuurders, te vergoeden in geval van een klacht of juridische procedure die is ingesteld door een derde partij als gevolg van onrechtmatig of bedrieglijk gebruik van de Website, Ledgegevens, of enige andere schending van de Algemene Voorwaarden of rechten van derden. Bij beëindiging als gevolg van een foutieve niet-naleving is het Lid automatisch een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan vijftien procent van het nog uitstaande bedrag, onverminderd eventuele gerechtelijke rente, procedurekosten en andere schadevergoedingen.

VERWERKING VAN DE LEDENGEGEVENS

Voor de uitvoering van het Contract is Building Hut bv verantwoordelijk voor de verwerking van de Ledengegevens, gevestigd aan de Kapelstraat 3, Boutersem, België. De Ledengegevens die door het Lid aan Building Hut bv worden verstrekt, kunnen worden gebruikt door Building Hut bv voor direct marketingdoeleinden en om het Vakmanprofiel op te stellen. Het Lid heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn Ledengegevens voor direct marketing door het betreffende selectievakje niet aan te vinken op het Inschrijvingsformulier. Dit kan ook achteraf worden gedaan door het desbetreffende selectievakje in het Building Hut-portaal uit te schakelen.

DOEL VAN HET CONTRACT

Als compensatie voor de Vergoeding verleent Building Hut bv de Vakman toegang tot de Website en het Building Hut portaal, met als doel het ontvangen van Offerteaanvragen en het tot stand brengen van Zakenrelaties tussen Gebruikers en Vakmannen die bij Building Hut bv zijn geregistreerd. Als tegenprestatie voor het nakomen van de verplichtingen van de Gebruiker verleent Building Hut bv de Gebruiker toegang tot de Website, met als doel het indienen en opvolgen van Offerteaanvragen. Als compensatie voor de Vergoeding of andere commerciële afspraken, ontvangt of levert de Partner andere diensten aan Building Hut bv.

OVERMACHT

Indien het niet naleven van een of meerdere bepalingen van het Contract te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die buiten de redelijke controle van Building Hut bv valt, kan Building Hut bv niet aansprakelijk worden gesteld.

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen misleidende, denigrerende of onjuiste Offerteaanvragen te versturen, en om alleen Offerteaanvragen te versturen waarvan hij de uitvoering kan waarborgen. De Gebruiker stemt ermee in om Offerteaanvragen uitsluitend te gebruiken met als doel een potentiële transactie tot stand te brengen. De Gebruiker verplicht zich om geen Offerteaanvragen te versturen met als doel het opvragen en/of vergelijken van prijzen of aanbiedingen van zijn eigen concurrenten. Na ontvangst van een Offerteaanvraag is de Gebruiker verplicht om binnen vijf dagen de volgende informatie aan Building Hut bv te verstrekken: (a) de bevestiging of het ontbreken van de transactie, (b) eventuele aanvullende informatie die door Building Hut bv wordt gevraagd.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Het Contract wordt persoonlijk gesloten tussen Building Hut bv en het Lid. De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Contract kunnen niet geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derden, tenzij in geval van fusie of overname. Het feit dat Building Hut bv een recht of bepaling uit het Contract niet uitoefent of toepast, mag niet worden beschouwd als afstand doen van dat recht of die bepaling. De beperkingen en uitsluitingen die in de Algemene Voorwaarden zijn opgenomen, zijn van toepassing op het Lid in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van België. Indien een gehele of gedeeltelijke bepaling van het Contract onuitvoerbaar of onwettig wordt verklaard, zal deze bepaling worden verwijderd zonder de toepasbaarheid van de overige bepalingen van het Contract te beïnvloeden. De Partijen verbinden zich ertoe elke onuitvoerbare of onwettige bepaling van het Contract te vervangen door een bepaling met dezelfde economische strekking. Geschillen met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van het Contract vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de Vrederechtbank of rechtbanken van Leuven. Het Belgisch recht is van toepassing en de proceduretaal is de taal die wordt gebruikt in de Ledengegevens van het Lid. Het Contract omvat alle contractuele bepalingen tussen Building Hut bv en de Leden met betrekking tot de Website en de daarop aangeboden diensten, met uitsluiting van eventuele voorafgaande overeenkomsten.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

Building Hut bv behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, waaronder het voldoen aan wettelijke voorschriften. De Leden zullen op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen via de Building Hut bv nieuwsbrief of andere geschikte communicatiemiddelen. Het is de verantwoordelijkheid van de Leden om kennis te nemen van deze wijzigingen zodra ze aan hen worden meegedeeld. Door de Website te blijven gebruiken na kennisgeving van een dergelijke wijziging, wordt verondersteld dat de Leden kennis hebben genomen van en instemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Building Hut bv behoudt zich ook het recht voor om op elk moment de configuratie en inhoud van de Website te wijzigen. Indien mogelijk zullen belangrijke wijzigingen aan de Leden worden meegedeeld.

AANSPRAKELIJKHEID

Building Hut bv en de met Building Hut bv Geaffilieerde Websites zijn niet aansprakelijk voor de uitvoering en interpretatie van de Transacties die tijdens de Zakenrelatie worden gesloten; deze verantwoordelijkheid ligt uitsluitend bij de betrokken Leden. Building Hut bv en de met Building Hut bv Geaffilieerde Websites kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van informatie die door de Leden wordt verzonden, met inbegrip van misbruik, misleiding, geringschatting, laster, inbreuk op de privacy, onwettigheid of enige andere vorm van betwistbare inhoud, afkomstig van Leden of derden. Het Lid is als enige verantwoordelijk voor de informatie die wordt vermeld in Offerteaanvragen, Offertes, Ledengegevens, Vakmanprofiel en alle andere informatie die aan Building Hut bv wordt verstrekt voor publicatie op de Website. Building Hut bv en de met Building Hut bv Geaffilieerde Websites kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade (zoals inkomstenderving, zakelijke verliezen, contractbreuk, gederfde besparingen of winst), voortvloeiend uit het gebruik van de Website, onderbreking van de toegang tot de Website of de inhoud van Offerteaanvragen of Offertes. De met Building Hut bv Geaffilieerde Websites, die hun leden of bezoekers doorverwijzen naar de Website van Building Hut bv, zijn niet aansprakelijk voor de diensten en werking van Building Hut bv. Building Hut bv is niet aansprakelijk voor het doorverwijzen van Building Hut bv Leden en bezoekers naar andere websites, noch voor de inhoud, diensten en werking van de websites waarnaar Building Hut bv haar Leden en bezoekers doorverwijst. Bij het verlenen van advies, ontwikkeling of andere diensten levert Building Hut bv inspanningen aan haar Leden. Haar aansprakelijkheid in dergelijke gevallen is beperkt tot het bedrag dat reeds gefactureerd en betaald is door de klant voor deze specifieke dienstverlening.

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.