Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van buildinghut.com. Building Hut BV, 0794.149.985, Kapelstraat 3, 3370 Boutersem, hello@buildinghut.com houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik, informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. U dient deze Algemene Voorwaarden regelmatig opnieuw te bekijken. Door het gebruik van buildinghut.com, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen respectievelijk de volgende betekenissen (waarbij verwijzingen naar het enkelvoud eveneens een verwijzing naar het meervoud impliceren):
(hierna: “Building Hut").
Building Hut: de renovatie tool dat toegankelijk is via buildinghut.com.Opdracht: een omschrijving van een werk of een dienst door een Gebruiker publiek geplaatst op Building Hut.Prijsvoorstel: een niet-bindende prijsindicatie voor de uitvoering van een werk of het verrichten van een dienst, zoals omschreven in een Opdracht.Gebruiker: eender welke (al dan niet geregistreerde) bezoeker van Building Hut.klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich via Building Hut registreert om een Opdracht te kunnen publiceren ('plaatsen') met het oog op het vernemen van reacties dan wel Prijsvoorstellen m.b.t. een Opdracht.Betalende klant: een klant die niet-kosteloos gebruikmaakt van Building Hut.Niet-betalende klant: een klant die kosteloos gebruikmaakt van Building Hut.aannemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon zich via Building Hut heeft geregistreerd om een Prijsvoorstel te kunnen meedelen m.b.t. een Opdracht.Betalende aannemer: een aannemer die zich als dusdanig via Building Hut heeft geregistreerd voor een niet-kosteloze gebruik formule.Niet-betaalde aannemer: een aannemer die zich als dusdanig via Building Hut heeft geregistreerd voor een kosteloze gebruik formule.Actie: handeling van aannemers zoals het reageren op opdrachten, een Prijsvoorstel doen, het versturen van privéberichten.Forum: het communiceren tussen aannemers enerzijds en klanten anderzijds op Building Hut, waarbij aannemers vragen kunnen stellen over Opdrachten die door klanten beantwoord worden.Bedrijvengids: de bedrijvengids die via Building Hut kan geconsulteerd worden.Gedragscode: de code zoals omschreven onder 6.

2. Contact
2.1. Building Hut kan gecontacteerd worden via de contactgegevens aangegeven op de pagina 'Contact'.

3. Bijzondere voorwaarden en voorwaarden gehanteerd door de Gebruiker3.1. Indien de via Building Hut aangeboden gebruik formules onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden.
3.2. De eventuele algemene voorwaarden (m.i.v. aankoopvoorwaarden) van Gebruikers worden verworpen, tenzij uitdrukkelijk, en schriftelijk, anders werd overeengekomen.

4. Gebruik en functies van Building Hut
4.1. Building Hut kan door elke Gebruiker gebruikt worden om:
de Bedrijvengids te consulteren;Opdrachten in beperkte mate te consulteren (waarbij de foto's en andere bijlagen slechts in 'thumbnail'-formaat verschijnen);de openbare communicatie op het relevante Forum voor betreffende Opdracht te volgen;de eventuele beoordeling(en) die klants reeds gemaakt hebben over aannemernen, n.a.v. de uitvoering van een werk of een dienst omschreven in een Opdracht, te consulteren.4.2. Door een ingelogde Gebruiker kan Building Hut bovendien gebruikt worden om:
de contactgegevens van de aannemers te gebruiken via een intern mailsysteem.4.3. Door een ingelogde klant kan Building Hut gebruikt worden om:
Opdrachten in al hun details te consulteren;een Opdracht te laten weergeven, teneinde Prijsvoorstellen te vernemen van aannemers;een beoordeling van een aannemer te geven n.a.v. de uitvoering van een werk of een dienst omschreven in een Opdracht.4.4. De in artikel 4.3 bedoelde beoordeling kan een korte omschrijving omvatten van het werk dat de aannemer geleverd heeft. aannemers en klants aanvaarden uitdrukkelijk dat deze beoordeling openbaar is voor alle ingelogde gebruikers, en dat bepaalde identiteitsgegevens die zij bij hun registratie hebben meegedeeld, worden gepubliceerd in het kader van deze beoordeling (m.n. (1) (a) de familienaam, en de eerste letter van de voornaam van de klant, resp. (1) (a) de familienaam, en de eerste letter van de voornaam, dan wel (b) handelsnaam, en (2) vestigingsplaats (gemeente) van de aannemer).
4.5. Door een ingelogde aannemer kan Building Hut gebruikt worden om:
Opdrachten in detail te consulteren;zich voor te stellen aan een klant, door een Prijsvoorstel mee te delen voor de uitvoering van een werk of een dienst omschreven in een bepaalde Opdracht;zich voor te stellen in de Bedrijvengids;4.6. Via het relevante Forum kunnen klants en aannemernen met elkaar communiceren over een Opdracht. De inhoud van deze communicatie is openbaar. Hetzelfde geldt voor de respectievelijke identiteitsgegevens die de betreffende klants en aannemernen bij hun registratie hebben medegedeeld ((1) (a) de familienaam, de eerste letter van de voornaam, dan wel (b) handelsnaam, en (2) vestigingsplaats (gemeente) van de aannemer). Building Hut verzorgt geen moderatie van vraag en antwoord, maar behoudt zich het recht voor om te controleren of de onderstaande Gedragscode wordt nageleefd en om desnoods tussen te komen. Indien bepaalde gegevens afgeschermd worden (bvb. doch niet uitsluitend, zoals e-mail adres en telefoonnummers), is het niet toegelaten om dit systeem te omzeilen.
4.7. De informatie opgenomen in de Bedrijvengids, is eveneens openbaar.
4.8. Via het interne mailsysteem van Building Hut kunnen ingelogde Gebruikers, aannemers en klanten met elkaar communiceren. Deze communicatie is niet openbaar. Building Hut doet zijn best om waar mogelijk spam en andere misbruiken te detecteren en te weren.
4.9. klanten kunnen beoordelingen plaatsen op Building Hut. aannemers kunnen niet eisen dat beoordelingen verwijderd worden. aannemers hebben evenwel een éénmalig recht van antwoord.
4.10. Indien aan aannemers gepersonaliseerde URL's worden toegekend, zal dit gebeuren op basis van beschikbaarheid, waarbij beschikbaarheid op geen enkele wijze kan gegarandeerd worden door Building Hut.
4.11. Indien aan aannemers gepersonaliseerde stickers worden verschaft zal dit gebeuren op basis van de gegevens door de aannemer in kwestie verschaft. Building Hut kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten.
4.12. Indien één van de formules voor aannemers voorziet in een of ander 'ongelimiteerd' (of aanverwant) gebruik, houdt dit telkens een gebruik in binnen de grenzen van het redelijke. Op geen enkele wijze impliceert dit een toelating van extreem hoge volumes.
4.13. Building Hut garandeert niet dat Building Hut constant online zal zijn, maar stelt alles in het werk om excessieve downtime te vermijden. Een gebruikelijke downtime wegens onderhoud van de server, updates, pannes van communicatienetwerken etc. is uiteraard onvermijdelijk.
4.14. Alle informatie die via Building Hut door Building Hut wordt gepubliceerd, kan te allen tijde door Building Hut gewijzigd, gecorrigeerd of geactualiseerd worden.

5. Afwijzing van aansprakelijkheid
5.1. Via Building Hut kunnen klants en aannemernen elkaar ontmoeten, en kennis nemen van de respectievelijke voorwaarden die zij zouden willen overeenkomen voor het uitvoeren van een werk of een dienst omschreven in een Opdracht. De verantwoordelijkheid van Building Hut beperkt zich tot de normale werking van Building Hut.
5.2. Building Hut maakt geen deel uit van de eventuele contractuele verhouding die tussen aannemer en klant zou ontstaan. Een contractuele verhouding tussen aannemer en klant kan pas tot stand komen nadat deze partijen rechtsreeks met elkaar gecontracteerd hebben. Building Hut raadt aan om deze Overeenkomsten schriftelijk vast te leggen; het interne mailsysteem van Building Hut is daarvoor geenszins geschikt.
5.3. In het kader van de exploitatie van Building Hut, treedt Building Hut niet op als borg, sterkmaker, vertegenwoordiger, agent, principaal, lasthebber, lastgever, vennoot of werkgever van enige aannemer dan wel klant.
5.4. De aannemer en de klant die met elkaar een overeenkomst sluiten, verbinden zich ertoe om Building Hut te vrijwaren voor elke vordering die de klant respectievelijk de aannemer tegen Building Hut zou instellen n.a.v. een geschil omtrent de totstandkoming, interpretatie of de uitvoering van genoemde overeenkomst.
5.5. De informatie die via Building Hut kan geconsulteerd worden over de aannemer en de klant, wordt louter ter beschikking gesteld voor eigen rekening en op eigen risico van de respectievelijke aannemer en klant die de informatie via Building Hut heeft doorgegeven. Building Hut en haar medewerkers (m.i.v. personeelsleden en bestuurders) dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van Building Hut dan wel de correctheid van de gegevens op Building Hut, m.i.v. (1) de inhoud van de Opdrachten, (2) de inhoud van de Bedrijvengids, (3) de inhoud (vragen en antwoorden) van de Fora, (4) de informatie die via het interne mailsysteem van Building Hut wordt gecommuniceerd. Evenmin dragen Building Hut en haar medewerkers (m.i.v. personeelsleden en bestuurders) enige verantwoordelijkheid m.b.t. (1) (a) de hoedanigheid of de solvabiliteit van de klants of de aannemernen, (b) de rechtmatigheid of de veiligheid van de werken of diensten omschreven in de Opdrachten, (c) de kwaliteit, volledigheid of wijze van uitvoering van de door de aannemernen aangenomen werken of diensten, (d) de tijdige en/of volledige betaling door de klants aan de aannemernen, of voor (2) de geschiktheid van het interne mailsysteem van Building Hut voor enige communicatie die ertoe strekt om overeenkomsten tot stand te brengen, of om het bestaan daarvan te bewijzen.
5.6. Building Hut garandeert op geen enkele wijze dat aannemernen voldoen aan enige wettelijke eisen (m.i.v. vestigingsvereisten en vereisten inzake het uitoefenen van gereglementeerde beroepen). De rubrieken waarin de aannemernen staan vermeld, gelden evenmin als waarborg of indicatie voor het feit dat de betreffende aannemernen over de vereiste erkenningen en/of vergunningen beschikken om werken of diensten aan ten nemen die onder deze rubriek zouden ressorteren; Alle informatie aangaande aannemernen die aan Gebruikers, klants wordt kenbaar gemaakt (bvb. doch niet uitsluitend: informatie uit de Kruispuntbank der Ondernemingen, Ondernemingsloketten, Belgisch Staatsblad, etc.) is louter informatief. Building Hut geeft hiermede enkel informatie van derden weer. Het is aan de klants om zich naar behoren te informeren aangaande de desbetreffende aannemer.
5.7. Building Hut en haar medewerkers (m.i.v. personeelsleden en bestuurders) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit een gebrek in de via Building Hut toegankelijke of ontvangen informatie, bestanden, links of websites. Building Hut raadt de Gebruiker aan om een anti-virus programma en een 'firewall' te gebruiken.
5.8. Building Hut wijst elke aansprakelijkheid af wat betreft de correctheid van de informatie ten tijde van de weergave ervan via Building Hut, die door de aannemer zelf werd doorgegeven. Deze informatie betreft dus slechts een loutere indicatie naar best vermogen, en Building Hut raadt de klant, en elke andere Gebruiker van Building Hut aan om deze hoedanigheid zelf te controleren, voorafgaandelijk aan het sluiten van enige overeenkomst met een aannemer, indien deze hoedanigheid enigszins van belang is voor het sluiten van een overeenkomst met de aannemer. Hetzelfde geldt voor de hoedanigheid van de aannemer die voortvloeit uit het lidmaatschap van een vakvereniging of federatie.
5.9. Building Hut behoudt zich het recht voor gebruik te maken van servers eender waar ter wereld, of om data eender waar te wereld op te slaan. Building Hut is niet gehouden om Gebruikers te informeren aangaande wijzigingen op dit vlak. Building Hut is niet aansprakelijkheid voor enige nadelige gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de Gebruiker.
5.10. Wat betreft de intellectuele eigendomsrechten van derden wordt verwezen naar de onderstaande bepalingen ter zake.
5.11. Building Hut behoudt zich het recht voor om accounts van aannemernen af te sluiten. In voorkomend geval zal Building Hut op geen enkel wijze enige vergoeding verschuldigd zijn. Indien een account van een aannemer afgesloten wordt, zal Building Hut dienaangaande de reden kenbaar maken. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.
5.12. Enige aansprakelijkheid van Building Hut is steeds beperkt tot de bedragen die een aannemer betaald heeft aan Building Hut, met een maximum gelijk aan deze bedragen betaalbaar op jaarbasis. Building Hut kan op geen enkel ogenblik en op geen enkel wijze aansprakelijk gesteld worden voor een verlies van klanten, verlies van inkomen, gederfde winsten, etc.

6. Doelpubliek en Gedragscode
6.1. Het is de Gebruiker enkel toegestaan om Building Hut te gebruiken indien hij meerderjarig en handelingsbekwaam is, en niet (tijdelijk of definitief) uitgesloten werd door Building Hut wegens misbruik van Building Hut.
6.2. De Gebruiker (klant, aannemer of andere), verbindt zich ertoe om bij het gebruik van Building Hut:
enkel correcte, volledige en actuele informatie mee te delen, en de meegedeelde informatie onmiddellijk te corrigeren wanneer deze niet meer correct, volledig en actueel is (Building Hut behoudt zich het recht voor om informatie van welke aard dan ook, geplaatst door Gebruikers, te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen);geen inhoud, objecten of bestanden te plaatsen onder rubrieken die niet van toepassing zijn;geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden, geen inbreuk te maken op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele rechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken), en geen contractuele verbintenissen t.a.v. derden te schenden;geen misleidende, onnauwkeurige, lasterlijke, smadelijke, illegale, onfatsoenlijke, pornografische, erotische, sex- of contactzoekende informatie te verspreiden, of informatie die strijdig is met de openbare orde en/of de goede zeden;altijd beleefd en hoffelijk te blijven, ook bij het gebruik van het interne mailsysteem, de Fora en/of de beoordeling van een aannemer; # aannemernen niet op een onrechtmatige wijze te benadelen;Building Hut niet te misbruiken door bvb. de Prijsvoorstellen te manipuleren, of het uitbrengen ervan, of het beoordelings- dan wel het feedback-systeem te ondermijnen, bvb. door beoordelingen of feedback te geven i.v.m. aannemernen zonder er een overeenkomst mee gesloten te hebben;Building Hut niet te gebruiken om spam of kettingbrieven te verzenden, of piramidespelen te organiseren, of de persoonsgegevens die via Building Hut geconsulteerd kunnen worden te gebruiken voor commerciële doeleinden;Building Hut niet te gebruiken voor commerciële doeleinden, andere dan (1) het consulteren van of adverteren via de Bedrijvengids, of (2) het in contact treden met aannemernen of klants in het kader van een Opdracht. Het is aannemernen aldus niet toegelaten om klants/Gebruikers te benaderen voor enige andere doeleinden, bvb. doch niet uitsluitend het verzenden van ongevraagde communicaties ('spamming'). Persoonlijke gegevens van klants/Gebruikers verzamelen is op geen enkel wijze toegestaan. In geval van enige handeling van een aannemer in strijd met deze bepaling, zal deze aan Building Hut zonder ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst een minimum forfaitaire schadevergoeding van 1.000 EUR per handeling verschuldigd zijn (waarbij elke (persoonlijk) gegeven zal gelden als één handeling), onverminderd het recht van Building Hut om hogere werkelijke schadevergoeding te eisen dan wel andere maatregelen te nemen teneinde dergelijke inbreuken te verhinderen dan wel te beperken.Building Hut niet derwijze te gebruiken dat de reputatie of de belangen van Building Hut of Building Hut worden geschaad;geen schadelijke of hinderende inhoud, objecten, bestanden (zoals virussen), of links naar schadelijke websites, te plaatsen of mee te delen via een Opdracht, via een Forum betreffende een Opdracht, of via het interne mailsysteem;de intellectuele rechten (zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken) van Building Hut te respecteren, en geen informatie te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden en/of openbaar mee te delen, die het voorwerp is van de intellectuele rechten van Building Hut;geen computerpiraterij of 'hacking' te plegen tegen het systeem of de server(s) van Building Hut.te aanvaarden dat Building Hut expliciete toestemming heeft om de door de Gebruikers opgegeven informatie aan te wenden voor het uitoefenen van haar activiteiten.6.3. De Gebruiker (klant, aannemer of andere), verbindt zich ertoe om:
zijn accountgegevens (m.i.v. het persoonlijk paswoord) niet zonder de toestemming van Building Hut door te geven een derden;de vertrouwelijkheid van zijn accountgegevens (m.i.v. het persoonlijk paswoord) te beschermen, en daarvoor de gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen;geen gebruik te maken van de accountgegevens van derden (ook al zouden deze derden daar de toestemming voor gegeven hebben);6.4. Building Hut behoudt zich het recht voor om de gebruikersaccounts te schorsen of te annuleren wanneer de betreffende Niet-betalende of Betalende aannemer zich niet houdt aan deze Gedragscode. Bovendien behoudt Building Hut zich het recht voor om in een dergelijk geval slechts in een beperkte of een vertraagde toegang tot Building Hut te voorzien. Indien een niet-betalende account lange tijd niet gebruikt wordt, of niet bevestigd wordt, kan Building Hut de betreffende account annuleren. Building Hut behoudt zich het recht voor om desgevallend de bevoegde instanties in te lichten wanneer deze Gedragscode geschonden wordt, en om de gegevens van de in overtreding zijnde Gebruiker door te geven.

7. Financiële voorwaarden (aannemernen)
7.1. Building Hut biedt een aantal gebruiksformules aan voor het gebruik van Building Hut, die via deze link kunnen geconsulteerd worden. Bepaalde gebruiksformules zijn gratis, voor andere wordt een vergoeding aangerekend.
7.2. De inschrijving op een gratis gebruiksformule geeft slechts beperkte toegangsrechten tot Building Hut, die bovendien te allen tijde kunnen beperkt (maar ook uitgebreid) worden door Building Hut.
7.3. De betalende gebruiksformules (abonnementen, al dan niet recurrent), alsook de opwaardering en/of verlenging van een account, worden aangeboden onder opschortende voorwaarde van effectieve ontvangst van betaling door Building Hut. Building Hut behoudt zich het recht voor om af te zien van een bestelling indien de betaling niet ontvangen werd binnen 14 (veertien) dagen. De facturatie door Building Hut voor de betalende gebruiksformules geschiedt uitsluitend via elektronische weg. Facturen worden pas opgesteld na ontvangst van betaling. De Betalende aannemer erkent de rechtsgeldigheid en de bewijskracht van deze facturatie, zodat deze gelijkstaat met de bewijskracht van een geschrift. De betaling geschiedt elektronisch via een 'payment provider' (bvb. Igenico, Twikey) naar keuze van Building Hut, of via bankoverschrijving. Voor betalingen per bankoverschrijving wordt er een administratiekost aangerekend. Building Hut heeft de nodige voorzieningen getroffen om betalingstransacties veilig te laten geschieden, dit betreft een inspanningsverbintenis geen resultaatsverbintenis. De voorwaarden van deze 'payment providers' en desgevallend van de betrokken kaartuitgevers zijn van toepassing. Building Hut is geen partij bij de contractuele relatie tussen (1) de Betalende aannemer en de financiële instelling(en) via dewelke de betaling geschiedt, of (2) de betrokken kredietkaartuitgever. Indien er gekozen wordt voor recurrente elektronische betalingen en de aannemer wenst dit stop te zetten dient de aannemer dit zelf onder MijnBuilding Hut te desactiveren. De betalende gebruiksformules dienen minstens 7 werkdagen voorafgaand aan het voorziene einde van de formule beëindigd te worden. Een beëindiging van een gebruiksformule impliceert niet het einde van een SEPA-mandaat. Indien in het kader van de SEPA regelgeving verzocht wordt tot terugbetaling impliceert dit niet dat de gebruiksformule gratis is. Er dient in ieder geval betaald te worden voor de gebruiksformule en er zal steeds een forfaitaire bijkomende vergoeding van minstens 150 EUR excl. BTW aangerekend worden.
7.4. Eén van de betalende gebruiksformules is de Pro formule.
7.5. Sommige gebruiksformules voorzien het aankopen van extra Acties. Deze Acties zijn maximum geldig voor een periode van 3 maanden vanaf de aankoop. Extra aangekochte Acties zullen steeds voorafgaand aan eventuele inbegrepen Acties aangewend worden. Om extra aangekochte Acties te kunnen aanwenden is steeds een betalende gebruiksformule vereist.
7.6. aannemernen hebben de mogelijkheid om extra vakgebieden te activeren voor een periode van 3/6/12 maanden tegen een bijkomende maandelijkse vergoeding zoals weergegeven op Building Hut. aannemernen dienen er rekening mee te houden dat ze een Pro formule moeten hebben gedurende de hele periode waarvoor ze de vakgebieden activeren, bij gebreke waaraan de vakgebieden niet actief zullen zijn zonder enige terugbetaling. aannemernen zijn hier zelf verantwoordelijk voor.
7.7. Behoudens facturen die contant betaalbaar zijn betreft de betalingstermijn 14 (veertien) dagen na de factuurdatum. Vanaf de vervaldag is van rechtswege een verwijlsintrest verschuldigd aan de intrestvoet zoals bepaald door artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaand saldo, onverminderd vergoeding voor een incassobureau, gerechtskosten, rechtsplegingsvergoeding en gerechtelijke intresten.
7.8. De eventuele voordelen aangeboden door derden in het kader van betalende gebruiksformules, zijn slechts geldig voor de tijdsperiode van het betreffende abonnement. Deze voordelen zijn onoverdraagbaar. Building Hut behoudt zich het recht voor om deze voordelen, tijdens de duurtijd van lopende abonnementen, te vervangen door andere, gelijkwaardige voordelen van derden, in functie van de duurtijd van de betreffende contracten met derden.
7.9. De verbintenis van de Betalende aannemer tot betaling voor zijn betalende gebruiksformule, wordt niet geschorst door enig gebrek in de uitvoering van een verbintenis in hoofde van Building Hut, of door enige ingebrekestelling vanwege deze aannemer aan Building Hut.
7.10. Building Hut is geen terugbetaling verschuldigd indien een gebruiksformule geschorst werd wegens het niet naleven van de bovenstaande Gedragscode.
7.11. Uitgevoerde betalingen zijn niet terugbetaalbaar, ook niet indien de aannemer zelf verzoekt om een account te sluiten.
7.12. Tenzij anders weergegeven zijn alle bedragen exclusief BTW.

8. Financiële voorwaarden (klants) - herroepingsrecht
8.1. klants kunnen opteren om kosteloos gebruik te maken van Building Hut. Het betreft dan Niet-betalende klants. klants kunnen opteren voor een niet-kosteloze formule. In dit geval betreft het Betalende klants.
8.2. Betalende klants kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: (1) Een Opdracht gedurende 7 dagen automatisch omhoog laten plaatsen op een zelfgekozen tijdstip voor €12,50 inclusief BTW, en (2) Een Opdracht harder laten opvallen gedurende 7 dagen door deze een andere achtergrondkleur te geven voor €7,50 inclusief BTW. Technische verwerking kan even duren. In beide gevallen is de klant er zelf verantwoordelijk voor dat een Opdracht nog voldoende lang actief is wanneer voor één van de betalende mogelijkheden wordt gekozen.
8.3. Voor deze bedragen wordt geen factuur opgemaakt, een factuur kan desgewenst opgevraagd worden. Er worden geen betalingen per overschrijving aanvaard. De betaling geschiedt elektronisch via een 'payment provider' (bvb. Ogone) naar keuze van Building Hut. Building Hut heeft de nodige voorzieningen getroffen om betalingstransacties veilig te laten geschieden, dit betreft een inspanningsverbintenis geen resultaatsverbintenis. De voorwaarden van deze 'payment providers' en desgevallend van de betrokken kaartuitgevers zijn van toepassing. Building Hut is geen partij bij de contractuele relatie tussen (1) de Betalende klant en de financiële instelling(en) via dewelke de betaling geschiedt, of (2) de betrokken kredietkaartuitgever. Opteren voor een niet-kosteloze formule is pas definitief na ontvangst van betaling. Het verwerken van de betalingen kan even duren.
8.4. Consumenten hebben recht op 14 dagen bedenktijd, de uitvoering start evenwel onmiddellijk en duurt slechts 7 dagen zodat de bedenktijd de facto maar maximum 6 dagen kan bedragen. In voorkomend geval zal terugbetaling pro rata gelden.
8.5. In geval van overmacht of bij technische storingen is Building Hut niet verantwoordelijk voor niet-kosteloze formules die niet zichtbaar zijn.
8.6. Building Hut is geen terugbetaling verschuldigd indien een gebruiksformule geschorst werd wegens het niet naleven van de bovenstaande Gedragscode.
8.7. Uitgevoerde betalingen zijn niet terugbetaalbaar, tenzij anders uitdrukkelijk voorzien.
8.8. De bedragen betreffende klants zijn altijd bedragen inclusief BTW.

9. Intellectuele eigendom
9.1. De structuur en de inhoud (m.i.v. de vormgeving, teksten, bladschikking, logo's, iconen, data, bestanden, broncode, objectcode) van Building Hut is beschermd door intellectuele eigendomsrechten (zoals merkenrechten, auteursrechten, rechten van producenten van databanken), die eigendom zijn van Building Hut dan wel van rechthebbende derden.
9.2. Het is de Gebruiker slechts toegestaan om deze structuur en inhoud te gebruiken in het kader van zijn bezoek aan Building Hut. Afgezien daarvan, zal niets in deze voorwaarden uitgelegd worden als een licentie van Building Hut voor de Gebruiker, of als overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker. Elke vorm van reproductie, bewerking, vertaling of openbare mededeling van de auteursrechtelijk beschermde werken meegedeeld via Building Hut is verboden. Elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van Building Hut is verboden; hetzelfde geldt voor een herhaalde en systematische opvraging en/of hergebruik van niet-substantiële delen van de inhoud van Building Hut, die niet kadert in het normale gebruik van Building Hut (het ontmoeten van klants of aannemernen in het kader van een specifieke Opdracht) en/of die aan de rechtmatige belangen van Building Hut een ongerechtvaardigde schade, m.i.v. een louter commercieel of concurrentieel nadeel.
9.3. Building Hut wijst elke aansprakelijkheid af m.b.t. inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden die zouden kunnen ontstaan door de plaatsing van informatie op Building Hut door een Gebruiker, of de communicatie van informatie via Building Hut door een Gebruiker.

10. Privacy
10.1. De Gebruiker verklaart zich akkoord met het Privacybeleid van Building Hut, te consulteren via deze "link" .

11. Disclaimer
11.1. De Gebruiker verklaart zich akkoord met de Disclaimer van Building Hut, te consulteren via deze "link".

12. Ondeelbaarheid - afstand van rechten
12.1. Indien enige bepaling onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de afdwingbaarheid en geldigheid niet beïnvloeden van andere bepalingen, en evenmin van dat deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet strijdig is met dwingend recht. Building Hut behoudt zich het recht voor dergelijke bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die er zo dicht mogelijk bij aanleunen. Geen enkel bepaling kan geacht worden een afstand van enig recht in hoofde van Building Hut in te houden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op de totstandkoming, interpretatie, geldigheid en uitvoering van de overeenkomst tussen Building Hut en de Gebruiker is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
13.2. Behoudens andersluidende wetsbepaling van dwingend recht (bvb. ter bescherming van de consument), zijn de hoven en rechtbanken te Antwerpen uitsluitend bevoegd voor elk geschil dat zou rijzen omtrent de interpretatie, geldigheid en uitvoering van dergelijke overeenkomst.

Door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de sitenavigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.